Κατασκευή στεγάστρων OWC και ΚΛΙΝΚΕΡ – Εργοστάσιο Μυλακίου
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την Κατασκευή Στεγάστρων Κλίνκερ και OWC και των υποδομών αυτών στο εργοστάσιο Μυλακίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Η σύμβαση περιλαμβάνει καθαιρέσεις υφιστάμενων υποδομών, αποξηλώσεις, χωματουργικές εργασίες, και οικοδομικές εργασίες, όπως κατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών φορέων, εργασίες επικαλύψεων – πλαγιοκαλύψεων και τοποθέτησης κουφωμάτων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με την ταυτόχρονη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων, παράγοντας που έχει ληφθεί υπόψη για τον προγραμματισμό των εκτελεστέων εργασιών έτσι ώστε μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοστασίου και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ