Αναβάθμιση δικτύων μέσης τάσης
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Το έργο αφορά δύο συμβάσεις για την αναβάθμιση των δικτύων μέσης τάσης των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Αρχικά πραγματοποιούνται εργασίες εγκατάστασης νέων οδεύσεων σε τρεις φάσεις στις περιοχές Καρακόλι, Κοκκινόλακκας και στην επιφάνεια της κύριας στοάς. Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται νέοι στύλοι μέσης τάσης σε συγκεκριμένες θέσεις μετά την αποξήλωση υφιστάμενων. Στις νέες οδεύσεις τοποθετούνται και οπτικές ίνες. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του εναερίου δικτύου μέσης τάσης στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ολυμπιάδα.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ