Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Γορίτσα-Αγριά της παράκαμψης Βόλου (χ.θ. 16+180 έως χ.θ. 19+200)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της αρτηρίας παράκαμψης Βόλου στο τμήμα από τη Γορίτσα [Ισόπεδος Κόμβος (ΙΚ) με την οδό ΑΛΚΙΠΗΣ (οδός Π28)] μέχρι τη χ.θ. 19+200, πριν τη δυτική είσοδο της Αγριάς.

Πέραν της αρτηρίας παράκαμψης Βόλου, στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονταν ο ισόπεδος κόμβος ΑΓΕΤ και η κάθετη οδός Π19 του κόμβου, η διαμόρφωση του ΙΚ της Π19 με την παραλιακή του Βόλου, η οδός Απόλλωνος (μία κάθετη οδός αποκατάστασης του οδικού δικτύου του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου), συγκεκριμένες οδοί εξυπηρέτησης παροδίων (SR 21, οδός Π19.Ν, SRa 14 και η οδός Π30), η τοπική παράπλευρη οδός SR 20 προσπέλασης στο κτίριο ελέγχου και υποσταθμού της σήραγγας Γορίτσας, η αποκατάσταση δύο οδών μικρού μήκους (Π.ΕΡΓ-1 και Π.ΕΡΓ-2) από το οδικό δίκτυο εντός του εργοστασίου ΑΓΕΤ, που προέκυψε ως αναγκαία, λόγω της επιρροής των έργων της αρτηρίας, καθώς και συγκεκριμένες εργοταξιακές οδοί προσπέλασης στο δυτικό μέτωπο της σήραγγας Γορίτσας (οδός ΕΡΓ-10) και στις θέσεις των βάθρων της κοιλαδογέφυρας ΑΓΕΤ (Τ15).

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ