Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Σκάρφεια-Λαμία-Ράχες του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση υπολειπομένων και συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και εργασιών αποκατάστασης στο τμήμα του ΠΑΘΕ Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες, για την πλήρη ολοκλήρωση των έργων του οδικού άξονα και του παραπλεύρου οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τους περιβαλλοντικούς όρους.

Περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών, κυρίως στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, όπως χωματουργικές εργασίες, κατασκευή των υπολειπομένων τεχνικών έργων (οχετών, τοίχων, κρασπεδόρειθρων, πλακοστρώσεων κλπ), εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης και αποστράγγισης κλπ, καθώς και εργασίες φύτευσης – άρδευσης, τηλεφωνοδότησης και αποκατάστασης τοπικών καταπτώσεων πρανών. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή διατάξεων διαχείρισης απορροών υδάτων με ρυπαντικό φορτίο σε περιπτώσεις ατυχημάτων σε διάφορες θέσεις του οδικού άξονα και η τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων σε θέσεις προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ