Ανέγερση συγκροτήματος εκκοκκιστηρίου βάμβακος και αποθηκών
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Σε οικόπεδο 72 και πλέον στρεμμάτων στην περιοχή Ταμασίου Καρδίτσας, η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατασκεύασε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάμβακος, συνολικού κτιριακού εμβαδού περίπου 17 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το εκκοκκιστήριο, τις αποθήκες σύσπορου, βαμβακόσπορου και δεμάτων, με τα αντίστοιχα υπόστεγά τους, το κτίριο καύσης με το τοιχείο φύρας, τα κτίρια εξαέρωσης και αντλιών, τις γεφυροπλάστιγγες, τη δεξαμενή και το αντλιοστάσιο πυρασφαλείας, το λεβητοστάσιο, τα γραφεία και το φυλάκιο του συγκροτήματος. Όλα τα κτίρια είναι ως επί τω πλείστον μεταλλικής πλαισιωτής κατασκευής, εκτός των κατασκευών υποδομής και γραφείων, που είναι συμβατικές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου περιελάμβανε τις κατάλληλες εκσκαφές για την κατασκευή καναλιών όμβριων υδάτων, την ασφαλτόστρωση και την περίφραξη του οικοπέδου.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ