Κατασκευή επέκτασης βιομηχανικού κτιρίου, δεξαμενής και μηχανοστασίου & νομιμοποίηση υφιστάμενων κατασκευών
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός κύριου κατ’ επέκταση βιομηχανικού κτιρίου με διαστάσεις 99,65×29,90μ. που τοποθετήθηκε σε επαφή με υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια και ενός βοηθητικού κτιρίου σε επαφή με το κύριο βιομηχανικό κτίριο με διαστάσεις 11,50×4,00μ. στις εγκαταστάσεις της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν δύο βάσεις έδρασης δεξαμενών ΝαOΗ πλησίον των παραπάνω κτιρίων με διαστάσεις κάτοψης 4,01×2,60μ. και 3,85×3,85μ., δεξαμενή πάχυνσης ιλύος για την επέκταση βιολογικού εξωτερικής διαμέτρου 7,15μ. και μηχανοστάσιο αφυδάτωσης για την επέκταση βιολογικού με διαστάσεις 12,17×5.16μ.

Για την κατασκευή των παραπάνω προηγήθηκαν οι δομικές εργασίες καθαίρεσης/αποξήλωσης τοιχίων, στεγάστρου και βάσεων δεξαμενών και όποιων υφιστάμενων δομικών κατασκευών βρίσκονταν στον χώρο των νέων κατασκευών, καθώς και η απομάκρυνση ασφαλτικού οδοστρώματος και υφιστάμενων δαπέδων, ενώ ακολούθησαν στη συνέχεια οι εργασίες εκσκαφής στα υψόμετρα θεμελίωσης και οι απαραίτητες εξυγιάνσεις.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ