Ολοκλήρωση του κόμβου στη διακλάδωση αυτοκινητοδρόμου προς Ευζώνους και κατασκευή δύο γεφυρών
2η ΔΕΚΕ – 3Η ΠΥΔΕ

Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του κόμβου στη διακλάδωση του αυτοκινητόδρομου προς Ευζώνους. Κατασκευάστηκαν δύο γέφυρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα, με θεμελίωση φρεατοπασσάλων διαμέτρου Φ100 και βάθους 48-62μ. Η γέφυρα υπεράνω του κλάδου Αθηνών-Ευζώνων είναι μήκους 105μ. (3 ίσα ανοίγματα των 35μ.), ενώ αυτή υπεράνω του κλάδου Θεσσαλονίκης-Αθηνών είναι μήκους 102μ. (3 ανοίγματα των 30μ., 42μ. και 30μ. αντίστοιχα). Παράλληλα κατασκευάστηκαν δύο κλάδοι σύνδεσης, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3μ., μήκους 900μ. και 1.200μ. αντίστοιχα.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙIΑΣ