ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΡΓΑ…ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ

Πιστοποιήσεις

line

Η απαρέγκλιτη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας (ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προϊόντα, το περιβάλλον και την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια), η δημιουργία έργων ασφαλών και κατάλληλων για την εκάστοτε χρήση, καθώς και η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της (συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων στην περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση της ΕΥΑ)  αποτελούν τους βασικούς άξονες της φιλοσοφίας της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Προς τη διασφάλιση των παραπάνω, εφαρμόζεται τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 και τίθενται και ανασκοπούνται σε ετήσια βάση αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με το περιβάλλον, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και να προχωρά σε οποιαδήποτε ενέργεια μόνο αν μέσω αυτής προάγεται η ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία, αν εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και διασφαλίζεται η ασφαλής εργασία του προσωπικού, με την εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Το σύνολο του προσωπικού αναγνωρίζει την κρισιμότητα και αναγκαιότητα της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωσή του. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται περιοδικά, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της.

Παράλληλα η Δομοτεχνική Α.Ε. είναι πλέον πιστοποιημένη και με το πρώτο αστέρι του Ευρωπαϊκού Προτύπου EFQM “Committed to Excellence” κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης των νέων συστημάτων μέτρησης της ικανοποίησης του προσωπικού, αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωσης των διαδικασιών επιλογής και διαρκούς αξιολόγησης των συνεργατών της μέσω ερευνών αγοράς και δεικτών παρακολούθησης. Η επιτυχία αυτή κατατάσσει τη Δομοτεχνική Α.Ε. στην ομάδα των διακεκριμένων επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως που πέτυχαν το 1ο Επίπεδο της Επιχειρηματικής Αριστείας.

O EFQM (European Foundation for Quality Management) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους. Ο EFQM, με περισσότερα από 700 μέλη επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αντλεί και μοιράζεται με τα μέλη του τις Καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Ο EFQM είναι ο δημιουργός του Μοντέλου της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award). Σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα διατηρεί Εθνικό Εταίρο – National Partner Organization (NPO) ενώ σημειώνεται ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο τον επίσημο αυτό ρόλο κατέχει η ΕΕΔΕ.