ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΡΓΑ…ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

line

Η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει σήμερα πάνω από 600 άτομα προσωπικό, και στελεχώνεται από πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κυρίως μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, πολλοί από τους οποίους έχουν συμπληρώσει την εκπαίδευσή τους με μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ όλοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή μεγάλων και σύνθετων έργων. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να ειδικεύεται σε τομείς έργων, που έχουν μεγάλες απαιτήσεις από το ανθρώπινο δυναμικό της σε εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση.

Πολύ σημαντική παράμετρος  για τη διατήρηση και την ενίσχυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εταιρείας, όσον αφορά την ανάληψη έργων του είδους που περιγράφηκαν προηγουμένως, είναι η διατήρηση στους κόλπους της εξειδικευμένων συνεργείων. Αυτά είναι επανδρωμένα με έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων εργοδηγών και μηχανικών και πλήρως εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας μηχανικά μέσα. Τέτοιου είδους συνεργεία  αφορούν επισκευές και αντισεισμικές ενισχύσεις, εγκαταστάσεις και  δίκτυα φυσικού αερίου, ειδικές μεταλλικές κατασκευές, σχεδίαση-εγκατάσταση και εκσυγχρονισμό αυτοματοποιήσεων, ειδικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και έργα χαμηλής και μέσης τάσης ΔΕΗ, ειδικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και γενικά πάσης φύσεως εξειδικευμένα οικοδομικά συνεργεία.

Πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων, της εμπειρίας και των ικανοτήτων που εξοπλίζουν τα αντίστοιχα πολύ καλά οργανωμένα τμήματα, σημαντικό πλεονέκτημα προκύπτει από την οικογενειακή φύση της εταιρείας, καθώς οι πλέον κρίσιμες και σημαντικές θέσεις της Διοίκησης της εταιρείας επανδρώνονται από μέλη της οικογένειας των ιδρυτών της, εξασφαλίζοντας έτσι το μέγιστο βαθμό δέσμευσης και αφοσίωσης για τη βέλτιστη απόδοση της εταιρείας καθώς και τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των ιδιωτών πελατών στα υψηλά επίπεδα διοίκησης και την συνεπακόλουθη ταχεία κατάληξη συμφωνιών και επίλυση οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν στα έργα.

Επιπρόσθετα, την άρτια λειτουργία, απόδοση και διαχείριση των εργοταξίων διασφαλίζει η ύπαρξη εγκατεστημένου μηχανισμού υποστήριξης τους από τα Κεντρικά Γραφεία που περιλαμβάνει πολλούς Μηχανικούς για κάθε ειδικότητα, Διευθυντές Έργων και Περιοχών, Τεχνικούς Διευθυντές, και πάνω από όλους τη Διοίκηση της Εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο) που απαρτίζεται από μηχανικούς και επαγγελματίες της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Οι παραπάνω ποιότητες και χαρακτηριστικά της μητρικής Εταιρείας, των θυγατρικών και των υποκαταστημάτων/ εταιρειών στο εξωτερικό αναγνωρίζονται συνεχώς από τους Πελάτες, που απαιτούν υψηλή ποιότητα κατασκευής και αξιοπιστία στις τεχνικές λύσεις και τους χρόνους παράδοσης. Η Εταιρεία, για τους λόγους αυτούς, στοχεύει στη συνέχιση των διαχρονικών συνεργασιών της και τη συνεχή ροή ανάθεσης έργων από τους μόνιμους εργοδότες πελάτες της, καθώς και τη διεύρυνση του εγχώριου και αλλοδαπού πελατολογίου της.